W czym może pomóc konsul?

Konsul ma wiele uprawnień Warto wiedzieć, w jakich sprawach może nam pomóc Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 389) mówi, że konsulem jest kierownik konsulatu generalnego, konsulatu, wice konsulatu i agencji konsularnej, jak również wydziału konsularnego przedstawicielstwa dyplomatycznego. Jest to przede wszystkim pracownik Polski, który ma pomagać polskim obywatelom

Konsul ma wiele uprawnień

Warto wiedzieć, w jakich sprawach może nam pomóc

Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 389) mówi, że konsulem jest kierownik konsulatu generalnego, konsulatu, wice konsulatu i agencji konsularnej, jak również wydziału konsularnego przedstawicielstwa dyplomatycznego. Jest to przede wszystkim pracownik Polski, który ma pomagać polskim obywatelom przebywającym za granicą.

Utrata dokumentów

W przypadku utraty paszportu lub innych dokumentów podróży konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju.

Utrata pieniędzy

Konsul jest uprawniony:

 • pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi w Polsce;
 • w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić wnioskującemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielić zwrotnej pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu, o ile turysta zobowiąże się do zwrotu pożyczki po powrocie.

Należy pamiętać, że przekazywanie środków pieniężnych przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji.

Na terenie Wielkiej Brytanii działa bardzo dobrze rozwinięta sieć bankowa, dzięki której można bez problemu przesłać pieniądze z Polski. Ponadto w kraju działają firmy świadczące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę, które niemalże natychmiast po potwierdzeniu operacji wypłacają turyście za granicą równowartość kwoty wpłaconej w Polsce.

Konflikt z pracodawcą

W przypadku konfliktu z pracodawcą konsul może ułatwić kontakt ze związkami zawodowymi, inspekcją pracy czy innymi miejscowymi instytucjami zajmującymi się obroną praw pracowniczych w danym kraju.

Aresztowanie

W tym przypadku konsul może:

 • powiadomić rodzinę o aresztowaniu;
 • uzyskać od władz miejscowych i przekazać zainteresowanemu informację o powodach zatrzymania, przewidywanej w ustawodawstwie sankcji karnej za popełnienie zarzucanego czynu, czasie trwania procedury sądowej oraz ewentualnej możliwości zwolnienia, a także dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru pełnomocnika musi dokonać sam zainteresowany);
 • utrzymywać kontakt z zatrzymanym.

Śmierć

W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego, powiadamia krewnych w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu wszelkich formalności na miejscu. W przypadku sprowadzania ciała do kraju koszty z tym związane ponosi rodzina bądź ubezpieczyciel, jeżeli osoba zmarła była ubezpieczona na taką okoliczność, natomiast w przypadku braku odpowiedniego ubezpieczenia pokrywa je wyłącznie rodzina.

Inne sprawy rodzinne:

Konsulowi przysługują stosunkowo szerokie uprawnienia na podstawie prawa o aktach stanu cywilnego.

 • konsul przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku małżonków i ich dzieci, jeżeli osoby zawierające małżeństwo są obywatelami polskimi;
 • wydaje zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, pośredniczy w zgłoszeniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej faktu urodzenia lub zgonu za granicą;
 • co do zasady może także udzielić ślubu, jednak to prawo niektórym konsulom nie przysługuje z uwagi na uwarunkowania prawne państwa przyjmującego;
 • konsul przyjmie również oświadczenia o uznaniu dziecka, jak i oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

W czym konsul nie pomoże?

Konsul nie będzie:

 • konsul nie będzie prowadzić spraw w charakterze adwokata oraz angażować prawników (dostarcza wyłącznie listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego);
 • płacić za obywatela grzywien, mandatów, długów hotelowych oraz kosztów sądowych;
 • świadczyć usługi, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe;
 • załatwiać zakwaterowanie lub pośredniczyć w poszukiwaniu i uzyskiwaniu pracy;
 • podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim;
 • zgodnie z prawem międzynarodowym, osoby posiadające podwójne obywatelstwo, np. polskie i brytyjskie, są na terenie Wielkiej Brytanii traktowane jak obywatele brytyjscy i nie mogą korzystać z pomocy Konsula RP.

Konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej niż traktują obywateli własnego państwa.

We wszystkich działaniach konsulowie podlegają służbowo Ministrowi Spraw Zagranicznych. Istotnymi ograniczeniami w jego działaniach jest przestrzeganie prawa lub zasad współżycia społecznego.

Źródło: Londynek.net

Podobne artykuły

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *